Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Feestverhuur Voorthuizen

A - Definities

In de onderstaande voorwaarden hebben de volgende termen de volgende definities:

A.1              In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Feestverhuur Voorthuizen’ bedoeld: de handelsnaam Feestverhuur Voorthuizen welke ondergebracht is onder eenmanszaak ‘Van de Veen Sports & Health Stimulation’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75438496.

A.2              Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld:
elke persoon of organisatie die met Feestverhuur Voorthuizen een opdracht overeengekomen is.

B - Algemeen

B.1              De onderstaande voorwaarden zijn op alle opdrachten met huurders van toepassing, tenzij schriftelijk is afgesproken dat er andere voorwaarden van toepassing zijn.

B.2              De voorwaarden zijn ook van toepassing indien door derden gebruik wordt gemaakt van de diensten van Feestverhuur Voorthuizen. De voorwaarden blijven dus ook bij gebruik van derden rechtsgeldig.

B.3              Bij Feestverhuur Voorthuizen is te allen tijde sprake van huur, inkoop van artikelen door een opdrachtgever zullen van de hand worden gewezen.

B.4              De vermelde voorwaarden door Feestverhuur Voorthuizen blijven te allen tijde van toepassing en zullen aangepast worden indien deze niet meer relevant of van toepassing zijn. Overige voorwaarden zullen dan te allen tijde van toepassing blijven

C - Offertes & Kortingen

C.1          Alle aanbiedingen en kortingen die vanuit Feestverhuur Voorthuizen geboden worden zijn vrijblijvend, tenzij hiervoor een termijn aangegeven staat op de door u ontvangen offerte.

C.2          Overeenkomsten komen pas tot stand wanneer huurder of opdrachtgever daartoe schriftelijke bevestiging geeft in het geval van een offerte.

C.3          De weergegeven prijzen op de offerte of website zijn incl. BTW, maar excl. Eventuele extra te maken kosten vanwege transport, inhuur van derden of andere te maken kosten om een opdracht tot stand te laten komen (schriftelijk wordt dit aangegeven).

C.4          Een offerte blijft geldig totdat en schriftelijk vermelde termijn hiervoor verstreken is onder de dan geldende voorwaarden en kortingen. Prijzen zijn niet geldig indien slechts een deel van de offerte daadwerkelijk tot een opdracht leidt.

C.5          Offertes en overeengekomen kortingen zijn uniek en zijn niet vanzelfsprekend ook rechtsgeldig op een volgende opdracht.

C.6          Overeengekomen kortingen zijn geldig tot de daartoe opgegeven termijn die schriftelijk vermeld staat in offerte, na die datum zal opnieuw contact opgenomen moeten worden en staat het Feestverhuur Voorthuizen vrij om anders te besluiten.

D - Uitvoering opdracht

D.1              Feestverhuur bezit het recht om eventuele derden in te schakelen voor een goede uitvoering van de opdracht.

D.2              De uitvoering van de opdracht zal conform schriftelijk afgesproken afspraken uitgevoerd worden en opdrachtgever is hierin verplicht aan zijn/haar eigen afspraken te voldoen.

D.3              Wanneer huurder of opdrachtgever niet voldoet of kan voldoen aan schriftelijk overeengekomen opdracht dan heeft Feestverhuur Voorthuizen het recht om de opdracht af te breken. Geleden kosten of schade zullen hierbij voor de rekening van de huurder of opdrachtgever zijn.

D.4              Feestverhuur Voorthuizen is verplicht tot geheimhouding van afgesproken voorwaarden met opdrachtgever of huurder, hetzelfde ook andersom geldt tenzij wettelijk anders benodigd is.

D.5              Opdrachtgever of huurder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen of toestemmingen voor het plaatsen van gehuurde artikelen conform de opdracht. Opdrachtgever of huurder blijft hiervoor dan ook aansprakelijk en is verplicht de overeengekomen opdracht richting Feestverhuur Voorthuizen volledig te voldoen indien zij hierin verzaakt.

E - Wijzigingen in opdracht

E.1              Het wijzigen van een overeengekomen opdracht kan tot een week voor de eerste huurdag schriftelijk doorgegeven worden richting Feestverhuur Voorthuizen, de wijzigingen worden dan zonder verplichting verwerkt. Indien er mutaties plaatsvinden binnen de week voor de eerste huurdag dan zullen de overige kosten van de oude opdracht wel in rekening gebracht worden. Wijzigingen in opdracht zijn te allen tijde alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk doorgegeven worden.

E.2              Feestverhuur Voorthuizen behoudt te allen tijde het recht om wijzigingen in de overeengekomen opdracht door te voeren indien zij niet aan de oorspronkelijke opdracht kan voldoen, om wat voor reden dan ook. Deze wijzigingen zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk bevestigd worden richting opdrachtgever of huurder.

E.3              Opdracht kan tot een week voor de eerste huurdag gewijzigd worden van datum, indien de gewenste artikelen conform opdracht op de nieuwe datum ook beschikbaar zijn. Ook hiervoor is schriftelijke bevestiging nodig. Mochten artikelen dan niet leverbaar zijn, dan zullen deze vervallen uit de oorspronkelijke opdracht.

F - Betaling

F.1              Opdrachtgever of huurder is verplicht om het bedrag overeenkomstig uit de opdracht minstens 3 (drie) dagen voor aanvang van eerste huurdag te voldoen richting Feestverhuur Voorthuizen. Deze afspraak is slechts en alleen niet rechtsgeldig in het geval dat dit schriftelijk anders afgesproken is of als er contant betaald wordt. Contante betaling kan op de eerste huurdag zelf plaatsvinden bij bezorging of afhalen.

F.2              Wanneer huurder of opdrachtgever niet voldoet aan bepaling F.1 dan bezit Feestverhuur Voorthuizen het recht om de opdracht te ontbinden.

F.3              Wanneer van toepassing vindt achteraf extra berekening plaats op gemaakte kosten die niet in overeengekomen opdracht vermeld stonden.

G - Verhuur

G.1              Feestverhuur Voorthuizen is tijdens de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Daarnaast is Feestverhuur Voorthuizen niet verantwoordelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers.

G.2              Verhuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van Feestverhuur Voorthuizen. Daarnaast dienen artikelen van Feestverhuur Voorthuizen niet doorverhuurd te worden aan derden.

G.3              Verhuurde artikelen worden op locatie geleverd of afgehaald op de vestiging zonder begeleiding. Huurder of opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van volwassen begeleiding in het geval van opblaasbare toestellen. Feestverhuur Voorthuizen is verplicht om veiligheidsinstructie schriftelijk te delen met huurder of opdrachtgever.

G.4              Opdrachtgever of huurder dient zelf te controleren of de opdracht conform afspraken meegegeven of geleverd is. In het geval van ontbrekende attributen of schade voorafgaand aan huur dient dit schriftelijk aangeven te worden (voorafgaand aan gebruik).

G.5              Huurder of opdrachtgever is verplicht gehuurde artikelen te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is, daarnaast is huurder of opdrachtgever verplicht het artikel weer in de geleverde staat terug te brengen of af te leveren.

G.6              Aan gehuurde artikelen mogen door huurder of opdrachtgever geen wijzigingen aangebracht worden. In het geval van schade of bewerking door toedoen van huurder of opdrachtgever kunnen de te maken kosten voor reparatie of schoonmaak verhaald worden richting huurder of opdrachtgever.

G.7              Huurder of opdrachtgever is verplicht gehuurde artikelen voor de schriftelijk afgesproken tijd in de opdracht terug te brengen of klaar te hebben staan om weer opgehaald te worden in het geval van bezorging. Wanneer huurder of opdrachtgever hier niet aan kan voldoen moet dit schriftelijk gemeld worden en bezit Feestverhuur Voorthuizen het recht om hier de extra kosten in rekening te brengen per gehuurd artikel voor een extra dag.

H - Aansprakelijkheid

H.1              Huurder of opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele kosten in het geval van vermissing van (delen van) gehuurde artikelen, ook als huurder of opdrachtgever hiertoe zelf niets aan kan doen.

H.2              Huurder of opdrachtgever is in het geval van afhalen verantwoordelijk voor het zelf controleren van meegenomen artikelen zoals eerder in de voorwaarden aangegeven is. Aansprakelijkheid hiervoor geldt vanaf het moment van het ophalen tot aan het terugbrengen van gehuurde artikelen.

H.3              In het geval van ontoereikend handelen of een gebrek aan instructie vanuit Feestverhuur Voorthuizen kan de verhuurder aansprakelijk gehouden worden voor kosten of schade aan huurder of opdrachtgever.

H.4              Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel H.3 bepaalde, is Feestverhuur Voorthuizen niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder/opdrachtgever vrijwaart Feestverhuur Voorthuizen van eventuele vorderingen van derden.

H.5              Voorts vrijwaart de huurder of opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid wegens het ontbreken van vergunningen of ontheffingen de huurder of opdrachtgever vrijwaart Feestverhuur Voorthuizen tegen alle aansprakelijkheid van derden, de door Feestverhuur Voorthuizen in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Feestverhuur Voorthuizen.

Iedere aansprakelijkheid van Feestverhuur Voorthuizen en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

H.6              Rechtsverordening tot schadevergoeding aan Feestverhuur Voorthuizen verjaart na 1 (één) jaar nadat Feestverhuur Voorthuizen hierover in bekendheid is gesteld of in bekendheid over had gesteld kunnen worden.

H.7              Feestverhuur Voorthuizen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een onjuiste mededelingsplicht, onderhoudsplicht van een huurder of opdrachtgever.

I - Annulering

I.1              Huurder of opdrachtgever dient annulering te allen tijde schriftelijk kenbaar te maken bij Feestverhuur Voorthuizen.

I.2              Annuleringen als gevolg van wijzigingen in wettelijke reglementen of door toedoen van landelijk geldende maatregelen die onverwacht zijn kunnen te allen tijde kosteloos schriftelijk ingediend worden.

I.3              In geval van annulering door de opdrachtgever of huurder worden skosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten enzovoorts.
Annulering tot 1 (één) week voor huurdatum: Kosteloos

Annulering tot 3 (drie) dagen voor huurdatum: Tegen 50% van overeengekomen opdracht.

Annulering binnen 3 (drie) dagen voor eerste huurdag: 100% van de kosten van de opdracht worden in rekening gebracht.

J - Weersomstandigheden/overmacht

J.1            Onder overmacht worden omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Feestverhuur Voorthuizen niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Feestverhuur Voorthuizen aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

J.2            Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Feestverhuur Voorthuizen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode. Uiteraard is hierin wel het één en ander bespreekbaar wanneer hierover schriftelijk een vraag wordt ingediend voor bijvoorbeeld verplaatsing.

K - Informatie

K.1            Alle door Feestverhuur Voorthuizen verstrekte stukken, zoals instructies, offertes, logboeken of certificaten zijn eigendom van opdrachtgever en mogen niet verstrekt worden aan derden en hiertoe is geheimhouding verplicht. Het verstrekken van informatie dat schadelijk is voor Feestverhuur Voorthuizen kan leiden tot schadevergoeding of rechtspraak

K.2            Feestverhuur Voorthuizen is verplicht de nodige informatie aan te leveren m.b.t. het veilig kunnen gebruiken van gehuurde artikelen, hieronder wordt verstaan: Opzetinstructie, gebruikersinstructie en valdempend materiaal.

L - Slotbepalingen

L.1            Op iedere offerte en overeenkomst tussen Feestverhuur Voorthuizen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

L.2            Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen nadrukkelijk in de overeengekomen opdracht tussen huurder en verhuurder benoemd te worden.

L.3             Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen huurder c.q. opdrachtgever en Feestverhuur Voorthuizen voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.